தமிழ் மன்றம் மற்றும் நுண்கலை மன்றம் -நீதி நூல்கள்

1.ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திச்சூடி , கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி

DOWNLOAD

2.திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

DOWNLOAD

3.ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திச்சூடி , கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி

DOWNLOAD

4.உலக நீதி ஆசிரியர்: உலகநாதர்

DOWNLOAD

4. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - பெருவாயின் முள்ளியாரின் ஆசாரக்கோவை

DOWNLOAD

5. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் -I இன்னா நாற்பது (கபிலர்) , இனியவை நாற்பது (பூதஞ்சேந்தனார்), களவழி நாற்பது (பொய்கையார்) & முதுமொழிக் காஞ்சி (மதுரைக் கூடலூர் கிழார்)

DOWNLOAD

7.பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் : கார் நாற்பது (ஆசிரியர் மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார்) ஏலாதி -80 (ஆசிரியர் கணிமேதையார்) சிறு பஞ்ச மூலம் -100 (ஆசிரியர் காரியாசான்)

DOWNLOAD

8. "Ponniyin Selvan" of Kalki Krishnamurthy

DOWNLOAD

9. ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திச்சூடி , கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி

DOWNLOAD

10. ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திச்சூடி , கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி

DOWNLOAD